Kvalitetsverktyget

Inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Sundsvalls kommun så är det systematiska kvalitetsarbetet organiserat utifrån tanken att varje enhet planerar sin verksamhet med förvaltningens verksamhetsplan som underlag, med ett tydligt avstamp i den egna verksamhetens resultat och utvecklingsbehov.

Det nya kvalitetsverktyget är tvådelat, bestående av en lokal verksamhetsplan och en resultatprofil. Den lokala verksamhetsplanen utgör grunden för enheternas beskrivning av det systematiska kvalitetsarbete som sker på enhetsnivå. I resultatprofilen dokumenteras olika kvantitativa mått och resultat som enheterna kan använda som underlag för sitt systematiska kvalitetsarbete.

Presentationsfilmen om kvalitetsverktyget