Lokala verksamhetsplanen

Den lokala verksamhetsplanen kan ses som det kvalitativa underlag som bidrar till att beskriva, planera och motivera det utvecklingsarbete som sker på varje förskole- och skolenhet.

Den lokala verksamhetsplanen fungerar som er verksamhets beskrivning av det som är i fokus för ert systematiska kvalitetsarbete. Arbetet sker utifrån de behov som ni har på er enhet. Genom den lokala verksamhetsplanen kan vi fånga en arbetsprocess som ger ett underifrånperspektiv på förändringsarbete – de som är berörda av förändringen har också huvudansvaret för och makten över förändringsarbetet. Genom den lokala verksamhetsplanen strävar vi efter att synliggöra kopplingen mellan enheternas resultat och utvecklingsområden, arbetet som ligger till grund för utveckling, vilka lärdomar som tas och vilka förändringar som genomförs utifrån dessa lärdomar.

Arbetet med den lokala verksamhetsplanen är tänkt att ske löpande, utifrån när och hur enheterna arbetar med sina utvecklingsområden. På förvaltningsövergripande nivå summeras och analyseras de lokala verksamhetsplanerna en gång per år. Detta arbete äger rum med start i juni, och avrapporteras under höstens kvalitets- och analysdagar. I den förvaltningsövergripande analysen identifieras mönster över de gemensamma problemområden respektive lärdomar som vi har inom de kommunala förskolorna och skolorna. På så vis kan vi bygga en gemensam förståelse för det systematiska kvalitetsarbete som sker på alla nivåer av vår organisation.

För skolledare

Din lokala verksamhetsplan: lokalvp.sundsvall.se [ länk till intranätet: Inloggad ]

Arbetsunderlag för arbetet med den lokala verksamhetsplanen [ länk till intranätet: Inloggad ]