Resultatprofilen

Resultatprofilen ser olika ut beroende på vilken nivå som redovisas; förskolornas resultatprofiler ser inte likadana ut som grundskolornas resultatprofiler.

Gemensamt för alla resultatprofiler är dock tanken att däri samla alla kvantitativa data som behövs för att följa upp en skolenhets resultat. Dessa data samlas in löpande under året, för att sedan summeras i den förvaltningsövergripande analysen under hösten. För skolorna handlar det till exempel om de samlade resultaten sett till måluppfyllelse, och betyg, liksom trygghetsenkäter. Här redovisas även grundläggande förutsättningar, som exempelvis ekonomiska förutsättningar, antal elever/personal, personalens medelålder, sjukskrivningstal m.m.

Bland förskolorna kommer resultatprofilen innehålla exempelvis resultat från föräldraenkäten och personalens egna självskattningar, liksom grundläggande förutsättningar så som t.ex. ekonomi, antal barn/personal, yrkeskategorier i personalstyrkan och sjukskrivningstal.

Föräldraenkäter, trygghetsenkäter och personalens egna självskattningar bidrar alla till att mäta hur väl vi tillämpar de lärdomar vi tillsammans dragit inom respektive målområde. De fungerar därmed som indikatorer för huruvida vi är på rätt väg i vårt systematiska kvalitetsarbete. Till hjälp i sitt kvalitetsarbete har även förskolorna sina kvalitetsindikatorer.

För skolledare

Redovisning av resultatprofiler på inloggad [ länk till intranätet: Inloggad ].
Klicka på mappen Resultatprofil 2015.

När resultatprofilen för 2016 är sammanställd så kommer den att göras tillgänglig på samma sida som den lokala verksamhetsplanen lokalvp.sundsvall.se
[ länk till intranätet: Inloggad ]