Barn-, elevhälsa och skolutveckling

Vi ger ett tvärprofessionellt perspektiv på barn och elevers utveckling och lärande mot utbildningens mål.

Barn-, elevhälsa och skolutveckling är en förvaltningsgemensam enhet, som ligger inom skolområdet Centrum för kunskapsbildning (CFK) där särskilda kompetenser som skolläkare, psykolog, socionom, logoped, specialpedagoger samt pedagoger med olika spetskompetenser ingår. Denna enhet bistår skolledare och pedagoger med att ge ett tvärprofessionellt perspektiv på barn och elevers utveckling och lärande mot utbildningens mål.

Vårt uppdrag är att arbeta främjande, förebyggande och utvecklande. I individuellt inriktade och åtgärdande insatser arbetar vi med fokus på hur verksamheten kan undanröja hinder för barn och elevers utveckling och lärande, samt utvecklas i sitt arbete att lyckas med det.

Vilka kompetenser finns hos oss?

Barn-, elevhälsa och skolutveckling har en mångfald av kompetenser som kan komplettera det fantastiska arbete som sker på er förskola eller skola. Utifrån er förfrågan bedömer vi vilken kompetens som kan vara er bäst behjälplig.

Vi arbetar i tvärprofessionella arbetslag utifrån geografiska områden. I arbetslagen finns en specialpedagog mot förskola och en mot grundskolan, en utvecklingspedagog, en pedagogista, en skolläkare, en skolpsykolog samt en representant från närvaroteamet och Skoldatateket.

Hos oss finns också övergripande kompetenser inom syn, hörsel, socionom, logoped och likabehandling.

Vi är övertygade om att utvecklingsmöjligheterna för en förskola eller skola är så mycket större om det är de egna behoven som styr. Det är alltså verksamhetens vilja att utvecklas som gör att vi tillsammans kan jobba med olika utvecklingsfrågor.

Vi hjälper till med kvalitetsarbete på många olika sätt

Här är några exempel:

  • Vägleder pedagoger och skolledare som forskar på sina egna frågor och problem i förskolan/skolan
  • Bidrar till att lärare använder forskningsresultat mer regelbundet i sitt arbete
  • Ger vetenskapligt stöd till pedagogisk verksamhet (kunskapsbildning)
  • Hjälper till med strukturer, systematik och lärprocesser
  • Bidrar till utveckling av det kollegiala lärandet
  • Samordnar kompetensutveckling/fortbildningar och nätverk för pedagoger/skolledare
  • Är samtalspartner och stöd i försöken att förbättra och utveckla verksamheten
  • Placerar, besöker, följer upp och stödjer studenter från MIUN utifrån kursmål under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen