Grundskolans styrdokument

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen ändrats.

Skolverkets fyra punkter om vad digital kompetens är att

  • kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen
  • kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik
  • kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik

 

Förändringar som gjorts i läroplanernas första och andra del är under rubrikerna ”Skolans uppdrag” och ”Rektorns ansvar”.

Ändringar har gjorts i kursplanerna i flera ämnen. Dessa är: biologi, fysik, geografi, historia, idrott och hälsa, kemi, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, slöjd, svenska, svenska som andraspråk och teknik.

I övriga ämnen har inga ändringar gjorts. Det gäller: bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, moderna språk, modersmål och musik. I dessa ämnen har digital kompetens redan en framträdande roll.

 

Under 2017 reviderades läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Denna gäller från och med läsåret 2018/2019.
Länk till läroplanen att beställa eller ladda ner.

Kommentarsmaterial till läroplanerna för förskoleklass, fritidshem och grundskola

Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå
Länk för att beställa eller ladda ner

Diskussionsunderlag