Gymnasieskolans styrdokument

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen ändrats.

Skolverkets fyra punkter om vad digital kompetens är att

  • kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen
  • kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik
  • kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik

 

Förändringar som gjorts i läroplanernas första och andra del är under rubrikerna ”Skolans uppdrag” och ”Rektorns ansvar”.

Ändringar har gjorts i flera av gymnasieskolans gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är: historia, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk.

I ämnena engelska och idrott och hälsa har inga ändringar gjorts.

 

Ämnesplanerna i programmering.

Examensmålen för alla nationella program har fått en ändringar.
Länk till examensmål för de nationella programmen

Läroplanen har reviderats 2017 med skrivningar om digital kompetens. Från och med läsåret 2018/2019 gäller endast den reviderade versionen.
Länk till läroplan att laddas ner.

Kommentarsmaterial

Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå.
Länk för att beställa eller ladda ner som PDF.

Diskussionsmaterial

Digital kompetens i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Ladda ner som PDF