Nya skrivningar kring digitalisering i LGR 11

  • 28 april 2017 08:50
  • Publicerat av: Maria Granqvist

Vi på Mediotek Sundsvall har försökt göra en sammanfattning av de ändringar som gjort i LGR 11.  Förändringarna i sin helhet hittar du här. 

Övergripande mål och riktlinjer

I det inledande kapitlet om skolans värdegrund och uppdrag står nedanstående citat.

”Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla eleverer ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”

I och med detta citat kan vi som pedagoger inte längre välja bort att jobba med digital teknik utan vårt uppdrag blir att utbilda våra elever till digitalt kompetenta människor som förstår den digitala utvecklingens möjligheter och risker och hur den kan påverka deras och vår vardag.

Vidare står det i de övergripande riktlinjerna om att uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför och i målen står det att alla elever efter avslutad grundskola kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning skapande, kommunikation och lärande.

Eleverna ska också få använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling.

Rektor ansvarar för att alla elever själva ska kunna söka och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalité samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg,

Personalen skall få den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjlighet att dela med sig av sin kunskap och lära av varandra för att utveckla utbildningen. (Det vill säga att det kollegiala lärandet blir viktigt.)

Skolbibliotekets verksamhet ska användas som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.

Kursplaner

I alla ämnen utom bild och musik, som redan i dag har en ganska tydlig skrivning kring att digitala verktyg skall användas finns tillägg som säger att man SKA ge eleverna möjlighet att använda sig av digitala verktyg i ämnet. Det läggs också vikt på att kunna förstå hur digitala verktyg påverkar oss speciellt i samband med demokrati och samhällsansvar.

Det innebär att digitala verktyg skall vara ett inslag i alla kursplanens ämnen.

Samhällskunskap

Källkritik och kritiskt granskande är viktiga delar i alla ämnen och finns inskrivet i flertalet av dem. Men i samhällskunskap har man lagt stor vikt vid att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att förstå digitaliseringens betydelse för samhällsutvecklingen och för den personliga integriteten. Undervisningen skall också ge eleverna förståelse för vad det innebär att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare i ett snabbt föränderligt samhälle. På ett flertal ställen inte bara i samhällskunskap nämner man också att eleverna ska lära sig hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala etiska och rättsliga aspekter.

För äldre elever kommer också en värdering av nyheter in och hur nyheter kan påverka människors bilder av omvärlden.

Vad det gäller demokrati skriver man också om gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar på sociala medier.

Till sist står det om digitaliseringens betydelse för samhällsutvecklingen vad det till exempel gäller arbetsmarknad, infrastruktur och förändrade attityder och värderingar.

Teknik och Matematik

I Teknik och Matematik finns skrivningar som gör gällande att eleverna skall lära sig programmering I matematik är logiskt tänkande och algoritmer en del av denna programmering. I teknik är det också tillskrivet att eleverna skall ha kunskap om vad en dator är och hur de fungerar.

I detta inlägg har vi i stort sett bara talat om vad som står i ändringarna av läroplanen och inte gått in och analyserat vad det innebär för undervisningen och vad vi måste förändra. Det är nu nästa steg att sätta sig ner och fundera kring det och vad vi som Mediotek kan bidra med. Har du tankar och idéer om det hör gärna av dig till mediotek@sundsvall.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *