Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

I maj 2017 fattade regeringen beslut om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Strategin innehåller tre fokusområden och varje område innehåller delmål, som ska vara uppnådda till år 2022.

Länk till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet.

 

Fokusområden

 

Digital kompetens för alla i skolväsendet

Alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Det ska finnas en digital likvärdighet i det svenska skolväsendet.

 

 

Likvärdig tillgång och användning

Barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten.

 

Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

Forskning och uppföljning som stödjer utveckling av verksamheter och insatser ska genomföras med syfte att bidra till ökad måluppfyllelse och utvecklad digital kompetens.