Beslut om flytt till Nacksta

  • 12 mars 2018 12:24
  • Publicerat av: Karin Westerlund

Nu har Barn och Utbildningsnämnden fattat beslut om flytt och nya lokaler för Norrbackaskolan. Planering och ombyggnation av Nackstaskolan fortsätter alltså som planerat.

Utdrag från Barn och Utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll

§ 27 Lokalutredning Norrbackaskolan
(BUN-2018-00099-1)

Beslut
Nämnden beslutar

att ge i uppdrag till förvaltningen att fortsätta arbetet med nya lokaler för Norrbackaskolan och dess verksamhet.

att ge förvaltningen i uppdrag att uppdra till Drakfastigheter vid koncernstaben att utföra detaljprojektering och ombyggnation av den tidigare Nackstaskolan för Norrbackaskolans verksamhet.

Ärendet
Ärendet gäller beslut om investering för att skapa bättre och större och långsiktigt hållbara verksamhetslokaler för Norrbackaskolan.

Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar lokalstrateg Peter Johansson ärendet.

Carina Staf (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. I yrkandet instämmer Sven Bredberg (M). Nämnden beslutar enligt yrkandet.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott – 2018-02-14 – § 12
 Tjänsteskrivelse – BUN-2018-00099-1 – Lokalutredning Norrbacka skolan
 Bilaga Skissförslag Norrbackaskolan 18-01-17

Uppföljning av beslut
Uppföljning sker i samband med avslutandet av detaljprojektering och i samband med att upphandling av ombyggnationen påbörjas.

Vill du läsa sammanträdesprotokollet >> Protokoll 28 februari 2018

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *