Bedömning för lärande

Sundsvalls kommunala skolors gemensamma bedömningspolicy

1. All bedömning syftar till att främja lärandet.

2. Formativ och summativ bedömning varieras, där tyngdpunkten ligger på den formativa bedömningen.

3. Bedömningen planeras in och integreras i undervisningen på ett medvetet och systematiskt sätt.

4. Syfte och kunskapskrav tydliggörs för eleven utifrån centralt innehåll, moment/ arbetsområde och den nivå eleven befinner sig på.

5. Eleverna stöttas och inspireras i sina lärprocesser, så att de blir medvetna om och tar ansvar för sitt eget lärande.

6. Eleverna aktiveras för att lära i interaktion med varandra.

7. Rektor säkerställer att bedömningsarbetet får utrymme i skolans arbets- och utvecklingsorganisation.

8. Skolans kompetensutveckling, uppföljning och utvärdering angående bedömningsarbetet är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.