Systematiskt kvalitetsarbete

I skollagen står skrivet att vi, på alla nivåer i vår organisation, på ett systematiskt vis behöver planera, följa upp och utveckla utbildningen som ges på våra förskolor och skolor.
Den planeringen, uppföljningen och utvecklingen sker via det som vi kallar för vårt systematiska kvalitetsarbete.

Utgångspunkten för vår planering, uppföljning och utveckling bör vara de resultat som vi får och hur dessa resultat förhåller sig till de nationella målen. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår att ha en förståelse för att de resultat vi får är beroende av vad vi gör i mötet med våra barn och elever.

process_resultat_webb
1. Processen (det vi gör) leder till ett visst resultat.

2. Både processen och resultat behöver analyseras i förhållande till varandra och i förhållande till andra saker som vi vet påverkar hur våra barn och elever lär.

3. Utifrån de kunskaper som den analysen ger, kan vi också förändra och utveckla det vi gör för att nå bättre resultat!


Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete [pdf-fil]

Se filmen Forskningsbaserat arbetssätt i praktiken. I filmen diskuteras såväl möjligheter som utmaningar när det gäller att följa skollagens skrivning kring att all verksamhet i skolan ska vila på vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. Resultatet blir ett exempel på hur mans om skola kan arbeta med ett forskningsbaserat arbetssätt i skolan.