• Kulturer käkar strukturer till frukost. Tror jag?

  Det heter ju ”kulturer käkar strukturer till frukost” och detta är ofta sant. Otaliga är de exempel då förändringar av strukturer i skolan har visat sig vara lika verkningslösa som kritikerna till den strukturella förändringen redan från början sa att den skulle bli. Men det finns exempel på när strukturella förändringar verkligen har bidragit till […]

  • 8 mars 2018 15:28
 • You’re on your own.

  ”Nästa läsår. Då ska jag vara en bättre lärare. Jag ska strukturera och planera bättre, jag ska möta varje elev där den befinner sig och jag ska kontinuerligt samla bedömningsunderlag under hela kursen och kommunicera dessa med eleverna så att de i stort sett vet exakt vilket betyg de kommer få. Nästa läsår.” Ovanstående tanke […]

  • 31 januari 2018 12:35
 • Den dåliga läraren -en bra lärare?

  År 1990 åkte jag med mina studiekamrater till Köpenhamn på ett besök på Det rytmiske konservatorium, alltså motsvarigheten till den utbildning jag själv gick, musiklärarlinjen med inriktning Instrumental-/ensemblelärare afroamerikanska genrer (jazz-rock-pop). Vi fick besöka lokalerna och sitta med på en ensemblelektion. Lite senare skulle vi också spela för varandra. Det första som slog mig som […]

  • 6 december 2017 11:35
 • Formativ bedömning som information och kommunikation

  För mig är formativ bedömning ett förhållningssätt till undervisning. Dessutom sätter jag likhetstecken mellan Bedömning för lärande (BFL) och formativ bedömning. Inför en föreläsning om formativ bedömning ville jag hitta ett nytt perspektiv att beskriva vad formativ bedömning är; ett perspektiv som kunde vara tydligt och användbart för föreläsningens målgrupp, vilken var anställda pedagoger inom […]

  • 1 november 2017 11:23
 • JAS Gripens instabila stabilitet och skolans tillitsfulla organisation

  ”Det går som tåget” är ett uttryck med en viss dubbeltydighet, åtminstone på senare år. Dock är just tåg något som vi kan vara någorlunda överens om att de tar oss dit vi har tänkt. Rälsen ligger ju där och det starka loket drar oss framåt med hjälp av den fina uppfinningen hjulet mot vår […]

  • 5 oktober 2017 10:51
 • Att organisera för skolframgång

  Jag har läst boken Att organisera för skolframgång – strategier för en likvärdig skola och här följer en resumé av innehållet och mina tankar kring detta. Boken beskriver ett forskningsprojekt som genomförts av bokens författare Maria Jarl, Ulf Blossing och Klas Andersson. Man har valt ut fyra skolor som betecknas som framgångsrika och fyra skolor som betecknas […]

  • 8 september 2017 10:12
 • Resultatanalys i skolan

  Jag har läst boken Resultatanalys i skolan av Jonas Österberg. Texten som följer är mina privata reflektioner, det vill säga saker som jag läst som antingen bekräftar eller utmanar min personliga förförståelse. Sammanfattning Österberg grundar bokens syfte i en tanke om en likvärdig skola och att vägen dit går genom att varje skola själv identifierar […]

  • 18 maj 2017 08:25
 • The good enough lärare

  Kraven ökar och sjukskrivningarna likaså. Vilka krav är rimliga? Är det, som några vill hävda, verkligen bara fråga om en balans mellan krav och resurser? Finns en ”Good enough lärare” och är den rollen eftersträvansvärd? Att vara lärare är att vara en myndighetsperson. Lärare ska uppnå det som ytterst staten pålägger skolan att åstadkomma, främst […]

  • 26 april 2017 11:29
 • Maskinen skolan

  Om vi kan acceptera skolor som organisationer som tillsammans upprätthåller institutionen svensk skola kan vi också tala om organisationsförbättring.  Att förbättra sin skola kan till exempel innebära att öka trivsel, att höja elevernas betyg,  att tydliggöra rutiner eller att skapa samsyn. En god organisation  kan sägas vara en organisation som utnyttjar sina resurser på ett […]

  • 5 april 2017 08:14
 • Det kollegiala lärandets effekter

  Jag vill här ta upp en långsiktig effekt av kollegialt lärande. Det handlar om läraryrkets utveckling och det som kallas professionalisering. Sedan länge finns en debatt om ifall läraryrket kan räknas som en profession. Här finns några olika definitioner på vad en profession är, men i stora drag kan man säga att en profession ska ha […]

  • 15 mars 2017 10:41