Valbara seminariepass

 

Seminariepassens upplägg

40 min presentation om den bärande idén, konkreta exempel och praktisk tillämpning samt uppnådda effekter.

30 min avslutande frågestund, reflektion och diskussion med de som valt att komma och lyssna.
Frågeställningar som handlar om:

”Hur förstår vi det här – vilka är framgångsfaktorerna?”
”Hur skulle man kunna utveckla det för att få ännu större effekter?”
”Vad kan man ta med sig av det här och omsätta i andra samarbeten/för andra målgrupper inom utbildning?

 

Följande parallella seminariepass erbjuds:

1. När SYV-plan finns och processen sitter, växlar vi upp!

Timrå kommun gör ett omtag och lägger ännu större fokus på hela skolans ansvar när det gäller studie- och yrkesvägledning. Skolledning och personal i förskoleklass – åk 9 nu får tillgång till en studie- och yrkesvägledare. En positionsbeskrivning av syv-rollen som kommer att arbeta systematiskt och likvärdig vid kommunens alla grundskolor. Genom samverkan med skolledning och personal skapar detta förutsättningar utöver det vanliga.

”Nu är det systematiskt medvetna inslag av studie- och yrkesvägledning i både snäv och vid bemärkelse som hela skolan ansvar. Likvärdigt och organiserat!” 

Välkommen att inspireras av Timrå kommuns modell som skall säkra upp elevernas rätt till god studie- och yrkesvägledning. En verksamsamhet som ska tillgodose elevernas behov samt förbättra Timrå kommuns måluppfyllelse.

Medverkande: Sara Nordström, studie- och yrkesvägledare – Timrå kommun.

 

2. Idéverkstan Kramfors – Hur kan skola och näringsliv samverka?

Med utgångspunkt i konkreta exempel berättar vi hur samarbetet mellan näringsliv och skola kan gå till samt vilka vinster vi ser för elevernas lärande, för företagen och för lärarna. Det värdeskapande lärandet står i fokus.

Idéverkstan Kramfors har stor erfarenhet av att ”koppla ihop” skola och näringsliv redan från lågstadiet. De har utvecklat ett koncept för årlig samverkan mellan ett tiotal olika företag och samtliga elever i åk 3, Kramfors kommun.

Medverkande: Rigmor Strömberg och Maria Melander – Idéverkstan. Lärare och elever från åk 3 – Kramfors kommun. Torbjörn Norell – Elpress AB.

 

3. En skola för alla där olika är normen

Företrädare från bildningsförvaltningen och praktiker i Trelleborg inspirerar utifrån egna erfarenheter. Med ett uppdrag som spänner från förskola till vuxenutbildning får deltagarna i detta pass insyn i organisation och struktur – mest fokus läggs på processen och praktiska exempel från förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Passet bjuder på i flera Real Case där lärande för hållbar utveckling och inkluderande lärmiljöer i samverkan med omvärlden kopplas till bred vägledning, utveckling av digital kompetens och språkutveckling.

Medverkande: Maria Glawe, Catrine Öhman, Eva Ekmark, Håkan Smidvall och Cecilia Wennersten – Trelleborgs kommun

 

4. Kunskapsakademin förverkligar och skapar nyfikenhet!

Kunskapsakademin (KA) är en grundskola med årskurserna 4-9. På KA vill uppmana till kreativitet och skapa motivation genom att ge eleverna olika uppdrag att lösa i skarpt läge. Dessa uppdrag kommer från olika uppdragsgivare, till exempel företag, föreningar eller organisationer. Vi kopplar ihop lärandet med verkligheten för att eleverna ska se värdet av sina kunskaper i ett större sammanhang, d v s skola, arbetsliv och framtid.

Vi på KA drivs av mottot: Sikta högre, nå längre!

Medverkande: Gunilla Larsson och Malin Ödlund, legitimerade lärare i sv/eng/moderna språk. Elever ur årskurs 7 – Kunskapsakademin.

 

5. Hur kan en resa till Tanzania förändra synen på lärande?

Örnsköldsviks kommun bedriver ett treårigt projekt där pedagoger ur spannet förskola-grundskola-gymnasium samt skolledare får göra en fortbildningsresa till Tanzania. Resan föregås av sex seminarium med olika relevanta teman.

Väl i Tanzania görs dagligen studiebesök på t.ex. olika skolor för att få en inblick i undervisningssätt, skolsystem och synen på lärande. Även Tanzania som land med dess olika religioner, kulturer, tidigare historia av slaveri och stammar samt nutida politiska styre och debatter berörs under resan. Ansvarig för fortbildningen är en av Örnsköldsviks gymnasiums förstelärare Thomas Nordell som med fokus på internationalisering sjösatte projektet 2016.

Två lärare vid Örnsköldsviks gymnasium, Språkintroduktion, berättar om sina upplevelser av fortbildningen samt hur de har påverkats och förändrats i sin undervisning utifrån den. Kanske har de även förändrats som personer efter resan?

Medverkande: Sara Bruzelli och Maria Viik, lärare Språkintroduktion – Örnsköldsviks kommun

 

6. Unga konsulter sätter guldkant på seniormåltider

Ett konkret exempel som beskriver hur gränsöverskridande samverkan på flera nivåer vuxit fram genom en process som tagit sin utgångspunkt i en riktig utmaning i samhället. Mat är viktigt för alla och måltiden är väldigt central för våra äldre både vad det gäller hälsa och livskvalitet. Idag finns det en del utmaningar när de gäller måltider inom äldreomsorgen. Många äldre riskerar undernäring med alla följder som det kan ha.

”För att utveckla måltiderna inom äldreomsorgen behöver vi hela tiden tänka nytt och vara innovativa. Eleverna är verkligen en stor tillgång i arbetet med att skapa positiva måltidsupplevelser för våra äldre medborgare.”
– Eva Nordberg avdelningschef Sundsvalls Mat & Måltider.

Medverkande: Eva Nordberg, Hanna Sandgren – Sundsvalls Mat & Måltider. Elever och lärare – Sundsvalls kommuns grundskolor. Caroline Lorentzon, processledare värdeskapande lärande – Sundsvalls kommun

 

7. SIMS – Samarbete över gränserna med tydlig nytta för både studenter och företag

SIMS, Student Innovation Mid Sweden, är ett koncept och en kurs på Mittuniversitetet där studenter från flera utbildningar jobbar tvärdisciplinärt med uppdrag från olika företag. Uppdragen kan handla om att utveckla nya produkter och tjänster som lösningar på identifierade problem och behov.

Arbetet med verkliga uppdrag skapar meningsfullhet och bidrar till ökad motivation, engagemang och fördjupat lärande bland studenterna.  Samtidigt som det ger tillfälle för uppdragsgivarna att få nya infallsvinklar och lösningsförslag levererade samt möjligheter att knyta kontakter med potentiella medarbetare.

Under det här passet får du höra mer om SIMS och några konkreta exempel på uppdrag samt hur det skapat mervärden för alla inblandade.

Medverkande: Magnus Eriksson, programansvarig civilingenjör datateknik  – Mittuniversitetet

 

8. Yrkes-Sfi och yrkesplattformar – framgångsrika vägar till arbetsmarknaden

Med utgångspunkt från arbetsmarknadens behov och våra elevers och deltagares kompetenser och drömmar har Förvaltningen för Arbete, Integration och Vuxenutbildning i Sundsvall skapat alternativa utbildningsvägar där praktik, teori och språkutveckling vävs samman utifrån deltagarnas behov.

Allt har skett i nära samarbete med branschråd och yrkesutbildare och vi kommer att berätta om de framgångsfaktorer, effekter och utmaningar vi identifierat ur såväl ett elevperspektiv som ut ett arbetsgivar- och utbildningsanordnarperspektiv. 

Medverkande: Skolledare, språklärare, projektledare, branschrepresentanter och deltagare från Yrkes-Sfi och Crea – Sundsvalls kommun

 

9. MOA – Varbergsmodellen skola- arbetsliv, organisation och systematik utifrån strategiska val i processer som stärker elevers valkompetens.

2014 påbörjades ett medvetet utvecklingsarbete att bygga upp en modern arbetslivsorientering i Varberg kommunala grundskolor med syfte studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Långsiktighet, likvärdighet och hållbarhet var nyckelord och idag inkluderar MOA 6 800 elever i åk F-9, drygt 1500 lärare och pedagoger och ett fyrtiotal rektorer.

Satsningen är en politisk prioritering och ett av de tre kommunövergripande målen för barn- och utbildningsförvaltningen. MOA har fyra delar varav en är SKAL, skola- arbetsliv, där de kommunala grundskolorna samarbetar systematiskt och återkommande med SKAL-företag i varje stadie, varje år och sammantaget möjliggör för fler än femtio möten med yrkesföreträdare.

Välkommen att inspireras av hur Varbergsmodellen MOA är hela skolans ansvar och stärker elevers valkompetens, ökar det kollegiala lärandet på skolor och har effekt för ökad måluppfyllelse!

Medverkande: Viktoria Struxsjö, skola- arbetslivsutvecklare på barn- och utbildningsförvaltningen i – Varbergs kommun

 

10. Genom organiserat team-arbete bygger vi broar och skapar drömmar 

Bredsands skola är en mångkulturell grundskolaskola, F-6. Sedan 2016 ingår skolan i ett treårigt stöd- och utvecklingsprogram i syfte att öka elevers motivation och måluppfyllelse genom att få hela skolan att arbeta fokuserat med värdeskapande lärande. Under det här passet berättar vi om hur det bland annat har lett till en förändrad organisation som idag bygger på tydliga och ansvarstagande team. Vilket har visat sig vara en framgångsfaktor för en stark ”vi-känsla” på skolan som präglas av inkludering, delaktighet, engagemang och samarbete över gränser.

Elev i år 5:

”Jag ska jobba på PEAB när jag blir stor!”

Under passet berättar också om ett konkret samarbete mellan skolan, PEAB och Timrå IK som fått elever i år 5 att ha detta som sin nya dröm! Allt började med ett uppdrag eleverna i år 5 fick ifrån PEAB.


Medverkande:
Johan Karlsson och Katarina Ott – Bredsands skola. David Norberg – PEAB.

 

 

Sidansvarig
Heimer Nilsson